1979 Sherry, Cindy & Tammy - raybullardphotography